Onze school

Ons onderwijs kenmerkt zich door goede opbrengsten en resultaten en de kindgerichtheid die daarbij hoort. We hebben dan ook niets voor niets als visie; ‘worden zoals je bedoeld bent.’ Enerzijds geven we daarmee uiting aan dat wat we geloven, anderzijds laat het ook zien dat ieder kind leerbaar is en zich ontwikkelen kan op zijn of haar niveau.

Continu Verbeteren.
Bijzonder aan de Frits Bodeschool is dat we onderwijskundig daarin werken volgens de uitgangspunten van ‘Continu Verbeteren’ en eigenaarschap. Als ieder kind leerbaar is op zijn of haar niveau dan kan ieder kind daarin ook eigen doelen stellen om te leren. Daar werken we aan in de klas, gekoppeld aan groepsdoelen. De resultaten daarvan geven we weer in het portfolio en verantwoorden we in de zogenaamde ‘ouder-kind gesprekken’.  Naast de ouders zien we ook de leerling als partner in het onderwijs. Een leerling kan goed aangeven wat hij of zij nodig heeft om de volgende stap te zetten in zijn ontwikkeling. 

Sociaal emotionele vorming.
Sociaal emotioneel volgen we de leerlingen onder andere door middel van kind-gesprekken, door leerling geleide groepsvergaderingen en een aantal observaties en vragenlijsten in de klas. Ook zijn interventies op groepsniveau mogelijk als dat nodig mocht zijn. ‘Worden zoals je bedoeld bent’ betekent namelijk niet alleen dat jij mag zijn wie je bent, maar ook dat je ruimte voor de ander moet laten om te kunnen zijn wie de ander is.

Betrokkenheid ouders.
We zien ouders als partner in het onderwijs, maar dan wel met daarin een eigen verantwoording. Ouders zijn de ervaringsdeskundige als het gaat om de opvoeding, school is de ervaringsdeskundige als het gaat om onderwijs en leren. Door stelselmatig met elkaar het gesprek te voeren over de ontwikkeling van uw kind kunnen we versterkend werken vanuit de eigen invalshoek. Het een gaat niet zonder het ander, vandaar dat we er ook van uitgaan dat u aanwezig bent op de momenten die school organiseert voor overleg. En omdat uw kind ook een betrokkene is in het onderwijsproces neemt deze ook een keer per jaar deel aan de gesprekken. Daarnaast gaan we ervan uit dat als u als ouder voor onze school kiest, u daarmee ook kiest voor de identiteit en alle activiteiten die daarbij horen. 

Passend onderwijs. 
We zijn als school goed in staat om passend onderwijs te bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.  We hebben ruime ervaring hierin en werken daarin nauw samen met u als ouder en met externe partijen zoals de logopediste, orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werk.

Speerpunten in het onderwijs.
Binnen de Frits Bodeschool hebben we de achterliggende jaren gewerkt aan het versterken van de basis. We hebben kritisch gekeken naar het taal- lees- en rekenonderwijs en daarin keuzes gemaakt die merkbaar zijn in de school en het leren van de leerlingen. Dat heeft ertoe geleid dat we met nieuwe methodes voor deze vakken zijn gaan werken en onze leerkrachten zich geschoold hebben in het goed neerzetten van deze lessen. Lezen staat centraal in de school. Ons onderwijs bieden we thematisch aan, dat wil zeggen dat we door de hele school werken aan dezelfde thema’s in dezelfde periode. Een thema is altijd gebaseerd op aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. De komende jaren zullen we ons als team en school verdiepen in de brede ontwikkeling van de kinderen en de creatieve vakken. 

Het voert te ver om hier alle aspecten van de Frits Bodeschool te benoemen. Daarvoor verwijzen we u graag naar Scholen op de kaart en onze schoolgids die daar te downloaden is. Rest ons nog alleen om te noemen dat we de leukste school van Urk, met de leukste leerlingen zijn en daar uw kind graag welkom heten!